Länk för TEAMS till årsmötet

För er som anmält er men som inte kan medverka på Stenungsbaden.

Länk:
Klicka här för att ansluta till mötet


Dagordning:
Fastställande av röstlängd för mötet
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Fastställande av föredragningslista
Verksamhetsberättelse för 2021
Förvaltningsberättelse 2021 (balans- och resultaträkning).
Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning för verksamhets/räkenskapsåret 2021
Beviljar årsmötet ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Fastställande av medlemsavgifter för år 2023
Verksamhetsplan för 2021
Fastställande av budget för kommande verksamhets/räkenskapsår.
Behandling av Motioner samt styrelsens förslag.
Val av ledamöter
Övriga förtroendeposter 2022(utanför styrelsen):
IT: Marcus Larsson
Medlemsregister: Jennie Tjulander/Marcus Larsson
Sponsoransvarig/Marknadsföring: Marcus Larsson
Motionssektion: Matz Magnusson
MTB-sektionen Ulf Sillberg
Övriga frågor
Avslutande av formell dagordning.

Information och övrigt program:

Tävlingsredogörelse

Info om ”Vätternrundan 2022”

Motionssektionen

Årets Sundare

Övriga funderingar